Pletené oblečení - svetr, halenka, kabátek, vesta, pletený úplet

Reklamační řád HJ Pletárna

HJ pletárna - Třebíč, Brno

Navigátor: Domů / E-SHOP / Reklamační řád

Výrobní prostory

Naše nabídka

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým mohou spotřebitelé uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží ve vztahu ke společnosti HJ Pletárna, Pražská 1027 , 67401 Třebíč, (dále jen prodávající). Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje kupující převzetím zboží od přepravce a stvrzení tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí stav, kdy je zboží přijato od přepravce nebo vyzvednuto na poště.

Odpovědnost za vady a ostatní právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v jeho platném znění.

Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující je povinen zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena. Pokud se tak stane, zásilku nepřijme a s doručovatelskou společností sepíše reklamační protokol. Poté kontaktuje naši společnost a bude mu doručeno zboží nové.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na kterékoliv provozovně prodávajícího. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou a musí prodávajícímu poskytnout dostatek informací potřebných k posouzení jeho reklamace, zejména údaje o způsobu použití výrobku a podmínek užívání, či provozu.

Zboží prodávané prodávajícím je určeno výhradně pro odborné užití ve strojích, mechanismech nebo ostatních výrobcích nebo technologiích, kde jejich provozovatel či výrobce svými technickými předpisy nebo požadavky užití takového zboží předepsal nebo povolil. Jiné užití zboží není dovoleno a vylučuje odpovědnost prodávajícího za vady i vzniklou škodu. Proto je bezpodmínečně nutné při reklamaci doložit způsob a podmínky užití reklamovaného výrobku dostatečnými podpůrnými doklady.

Vady zboží spočívající v jiném plnění, neodpovídajícím provedení výrobku, lze řádně uplatnit u prodávajícího ve lhůtě 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost a na zjevné vady spočívající v úplnosti, celistvosti a množství, které musí být vytčeny okamžitě při převzetí zboží.

Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady, musí prodávajícímu předložit:
- vadné zboží, fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží)
- doklad odborného užití (je-li vyžadován).

Prodávající je povinen s kupujícím sepsat „reklamační protokol", který je současně dokladem o přijetí reklamace. Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn vždy v záruční době.

Záruční doba je stanovena na 24 měsíců od data nabytí zboží nebo do uplynutí maximální doby exspirace (spotřeby). Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené jeho běžným opotřebením.

Pokud se na základě posouzení reklamace reklamačním technikem, výrobcem nebo soudním znalcem zjistí, že reklamace byla neoprávněna (že závada vznikla špatným použitím apod.) naúčtuje prodávající kupujícímu náklady na zjištění závady a oprávněnosti reklamace. Kupující je povinen uhradit takto vzniklé náklady nejpozději do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 1. 2009. Změny reklamačního řádu vyhrazeny

 

Nákupní košík

0Počet položek:
0 KčCelkem: